Update Catalan translation

This commit is contained in:
Jordi Mas 2021-07-28 16:00:20 +02:00
parent b40d9bcb9b
commit 6bd342d06a
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -43,7 +43,7 @@ msgstr ""
"Aquest programa es distribueix amb l'expectativa que serà útil, però SENSE "
"CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia implícita de COMERCIABILITAT o "
"ADEQUACIÓ PER UN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegeu la Llicència Pública General "
"Menor GNU per obtenir-ne més detalls.\n"
"Menor GNU per a obtenir-ne més detalls.\n"
#: src/about.c:69
msgid ""
@ -360,7 +360,7 @@ msgid ""
"columns)"
msgstr ""
"Imprimeix una columna específica (el valor per defecte és 1. Es pot usar "
"«ALL» per imprimir totes les columnes)"
"«ALL» per a imprimir totes les columnes)"
#. Column index number to print out on a list dialog
#: src/option.c:526 src/option.c:533